Select Page

Teksto šaltinis: Tėviškės Žiburiai

Balandžio 21 dieną vykusiame Toronto Lietuvių Namų organizacijos metiniame susirinkime buvo aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai ir ateities planai. Pagrindinį pranešimą perskaitė Lietuvių Namų valdybos pirmininkas G.Šližauskas, jį papildė komitetų vadovai, iždininkas ir revizijos komiteto pirmininkas.

Kaip ir daugeliui lietuviškų organizacijų, taip ir Lietuvių Namams praėję koronaviruso pandemijos metai buvo nelengvi. Dėl karantino draudimų buvo sustabdyta salių nuoma, prarasti pelningi užsakymai. Lietuvių Namų finansinę padėtį pataisė du pelningi valstybiniai užsakymai: tai federacinės ir provincijos vyriausybių Lietuvių Namų patalpų nuoma rvykusių rinkimų poreikiams. Taip pat žinomai restoranų kompanijai Capone išnuomuotas baras “Lokys” irgi dirba jau nenuostolingai. Todėl jau šiek tiek atsigaudama nuo pandemijos sukeltų sunkumų, Lietuvių Namų valdyba svarsto labai konkrečius ateities planus.

Praėjusių Lietuvių Namų narių susirinkimų ir buvusių aptarimų metu buvo išklausyta nemažai pasiūlymų, kaip atnaujinti Lietuvių Namus – vieną iš seniausių lietuviškų institucijų Toronte, kuri savo veikla prisidėjo prie daugelio lietuvių bendruomenei svarbių darbų. Galima paminėti tik keletą: tai labai sėkmingas “Paramos” kredito kooperatyvas, lietuvių pensininkų “Vilniaus rūmai”. Be Lietuvių Namų nebūtų ir “Labdaros” slaugos namų, kurie neseniai paminėjo veiklos 20-metį. Kasmet teikiama finansine parama įvairioms visuomeninėms lietuvių organizacijoms. Bet dabartinio Lietuvių Namų pastato ir kitų turimų gyvenamųjų namų būklė kelia daug rūpesčių, reikalauja nuolatinio remonto išlaidų. Todel po ilgų svarstymų ir aptarimų Lietuvių Namų narių susirinkime buvo pristatytas siūlomas projektas, susirinkimo dalyviai šiam planui pritarė. Lietuvių Namų būsimo atnaujinimo projektą pristatė Vaidila Banelis, gerai žinomos Zeidler architektų kompanijos arhitektas. Pagal jo siūlomą projektą vietoje dabartinio Lietuvių Namų pastato, išsaugant fasadą kaip miesto architektūrinio paveldo dalį, ir pasinaudojus šalia esančių gyvenamųjų namų erdve, siūloma statyti daugiaaukštį pastatą. Jo viršutiniuose aukštuose būtų nuomojami butai, kurie užtikrintų nuolatines pajamas. Žemutiniuose aukštuose su atskiru įėjimu būtų skirtos patalpos lietuvių bendruomenės poreikiams: salei, lituanistinės mokyklos patalpoms, meno vienetų repeticijoms ir kt. Jau suburtas konsultacinis komitetas, kuriame dirba patyrę teisininkai, statybos vadybininkai, finansininkai. Jie ieškos geriausių galimybių šiam projektui įgyvendinti.

Po ataskaitinių pranešimų vyko rinkimai į Lietuvių Namų valdybą. Naujoje valdyboje pareigomis pasiskirstyta taip: Gintaras Sližauskas – valdybos pirmininkas, Genovaitė Kobelskienė – vicepirmininkė, sekretorius Ed Pamataitis, iždininkas Edis Stravinskas.