Select Page

Kovo 11-ąją Lietuvių namuose vykęs vakaras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dienai ir kovojančiai Ukrainai paremti, praėjo šventiškai ir iškilmingai. Gavome ir dar tebegauname padėkų už neeilinį vakarą, puikią muzikinę programą, kurios iniciatorius smuikininkas Atis Bankas, sutelkęs Toronto simfoninio orkestro ir kvarteto Gelato atlikėjus šiai prasmingai misijai. Laiškuose mums dėkojama už galimybę pabūti su ukrainiečiais, kurie dalyvavo renginyje, pasidalinti jiems tenkančio išbandymo rūpesčiais ir paremti konkrečia auka kovojančios Ukrainos žmones. Malonu buvo išgirsti renginio viešnios, Kanados Ukrainiečių kongreso prezidentės Aleksandros Chyczij, prisiminimus apie mūsų Lietuvių namus, jai nuo jaunystės gerai pažįstamą vietą, keliančią daug smagių prisiminimų. Prie vakaro sėkmės labai daug prisidėjo kiti rengėjai – Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje, Toronto KLB ir vakaro programos vedėjas Stasys Kuliavas – ačiū jiems. Dėkingi “Paramos” ir Prisikėlimo kredito kooperatyvams už finansinę paramą šiam renginiui.

Lietuvių Namų valdybos vardu noriu padėkoti savanoriams, kurie, atsisakydami atlyginimo, paruošė šiam renginiui salę ir sceną, barą ir vaišių stalą. Puikią renginio reklamą sukūrė Akvilė Minkevičienė, vakaro programą filmavo Arturas Goloburdas,nuotraukos Raimundas Laurinavicius – ačiū jiems. Kristupas Jasiukaitis ir Abdul Jamei pasirūpino scenos ir salės apšvietimu, padėjo koncerto atlikėjams. Didžiausia rūpesčių našta kliuvo Lietuvių namų administratorei Dianai Jasiukaitienei – ačiū jai už visas pastangas. Ačiū jaunosioms skautėms Anastazijai Utz, Lilei ir LinaiI Vadauskaitėms, kurios pirmosios sutiko vakaro svečius, kaip rūbininkės, vėliau tapo baro patarnautojomis.

Prie aukų stalo priėmė ir registravo aukas Ukrainai Zita Bersėnas Cers, Ramunė Stravinskienė, Audrone Butrimas, Ramunė Stravinskaitė, tą vakarą čekiais ir grynais pinigais surinkusios Ukrainos paramai 13,425 dol. (į šią sumą neskaičiojamos aukos, pervestos Kanados -Ukrainos fondui elektroniniu būdu). Dėkoju “Paramos” kredito kooperatyvo vedėjai Nijolei Lewington už finansinę konsultaciją, tvarkant surinktas aukas. Per ukrainiečių kredito kooperatyvą surinkta suma pervesta į minėtą Kanados – Ukrainos fondą.

Vakaro dalyviams,svečiams spalvingą užkandžių stalą paruošė virtuvės savanorių grupė, vadovaujama Inos Gutauskas, kuri savo gimtadienio šventę iškeitė į šio renginio ruošą. Jai padėjo B.Prakapienė, I.Maleckienė, l.Chomskytė. Užkandžių vaišėmis pasirūpino ukrainiečių verslininkai įžymioji kepykla Future, pyragaičiais vaišino Dufflet Pastry, skanavome Santa Lucia International Cheese Limited Ltd patiektą sūrį ir Andy‘s Meat įmonės mėsos gaminius.

Mūsų visų bendros pastangos skirtos vienam tikslui – kovojančių už laisvę Ukrainos žmonių paramai. Nepamirškime – Ukrainos laisvės kova dar tęsiasi!

G.Kobelskienė,

Toronto Lietuvių Namų valdybos vicepirmininkė

Nuotraukose: Kovo 11-osios vakaro akimirkos